Skip to the content

Webinar: Testinfrastruktur for havbunnsmineraler

13. January 2023, 09:00 - 10:00

Webinar

Event registration is closed.

13
Jan
Åpning av nytt trykktestanlegg hos NUI. Owe Hagesæther (GCE Ocean Technology) til venstre sammen med Rolf Røssland (NUI).

Testinfrastruktur er sentralt for å akselerere innovasjon og dyphavsutforskningen. Delta på vårt webinar for å lære mer om kartlegging av behov for nasjonale testområder og infrastruktur for havbunnsmineraler.

Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre er i ferd med å avslutte en studie for å evaluere behovet for nasjonal testutstyr og -områder for kartlegging og produksjon av havbunnsmineraler. Studien er finansiert av Siva.

Målet med webinaret er å informere om de foreløpige funnene i kartleggingen og starte en dialog om hvordan vi sammen kan realisere anbefalingene.

Foreløpig program

09:00 Presentation av foreløpig rapport, Jon Hellevang, R&D Manager, GCE Ocean Technology
09:30 Spørsmål og dialog
09:50 Veien videre

Mulighet for innovasjon langs hele verdikjeden

Rapporten anbefaler å investere i ny testinfrastruktur både knyttet til utforskning og prosessering, samt flere tiltak for å akselerere kunnskapsgrunnlaget og internasjonal konkurransekraft.

Vi mener det er store muligheter for innovasjon langs hele verdikjeden for havbunnsmineraler. Gode testfasiliteter og samarbeid på tvers av industrier, universiteter og myndigheter vil være viktig for å lykkes.

I løpet av det siste året har industrien økt fokuset på verdikjedetenkning og rollen knyttet til mineralprosessering. Dette har blitt godt fanget opp i studien og passer godt med fokusområdet til Future Materials Catapult Center.

Muligheter for en viktig næring

– Utvinning av mineraler fra havbunnen kan i fremtiden bli en ny og viktig næring for Norge og samtidig bidra til å sikre den globale tilgangen på viktige metaller, skriver Olje og energiministeren Terje Aasland i tilknytting til at regjeringen la frem konsekvensutredninger for havbunnsmineraler 27. oktober 2022.

Konsekvensutredningen trekker frem behovet for mer kunnskap før det kan åpnes for produksjon av dyphavsmineraler.

Det fremheves at det fortsatt er begrenset kunnskap om fauna og naturmiljø. Videre er det stor usikkerhet knyttet til ressurspotensialet.

Regjeringen ønsker industrien med på laget for å finne løsninger på utfordringer og muligheter.

Deltakelse og kostnad

Webinaret er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Påmelding innen fredag 13. januar kl. 08.30. Lenke til å delta via TEAMS blir tilsendt kort tid før webinaret starter.

 

Webinaret arrangeres i samarbeid med:

 

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

Om Norsk Katapult

Norsk katapult er en ordning med fem nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk.

Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Katapult-programmet administreres av Siva på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, i samarbeid med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Ocean Innovation Catapult

Ocean Innovation Catapult Centre tester er en av fem Norsk katapult senter. De har fokus på pilotering av grønne løsninger for havnæringene.

De legger til rette for deling av eksisterende testinfrastruktur og kan delfinansiere opp til 50% av investeringer i ny felles infrastruktur. Dette kan være testområder, bygninger, utstyr eller programvare.