Skip to the content

Global Growth for Energy Tech i Houston 2022

15. April 2022, 13:52 - 13:52

Houston, USA

Event registration is closed.

15
Apr

Energiindustriens høye ambisjoner for å redusere karbonavtrykket gir store muligheter for norske offshoreleverandører. I programmet Global Growth skal vi bidra til at deltakerne lykkes i verdens energihovedstad, Houston.

Houston er best kjent som verdens energihovedstad og hjemby til over 5000 energiselskaper. Med utgangspunkt i naturgitte forutsetninger langs Mexicogulfen, en teknisk orientert arbeidsstyrke i verdensklasse og ikke minst en solid kultur for innovasjon og vekst, tar Houston sikte på seg å lede den globale energiovergangen til en mer effektiv og bærekraftig energiøkonomi. Dette favner både kravet om redusert karbonatrykk og imøtekommelse av veksten i den globale etterspørselen etter energi.

I programmet ‘Global Growth for Energy Tech til Houston’, skal vi bidra til at deltakerne blir kjent med markedsmulighetene verdens episenter for energi byr på, og samtidig introdusere deltagerselskap til utvalgte partnerne i regionen.

Norge og Houston har historisk tette næringsbånd gjennom transatlantisk samarbeid i energiindustrien. I dag har de fleste etablerte norske offshoreselskap kommersielle bånd med aktører med internasjonal tilstedeværelse eller hovedkontor i Houston. I løpet av de siste årene har mange norske teknologiselskap blitt introdusert til markedet gjennom deltagelse på Global Growth program i regi av Innovasjon Norge i Houston.

I samarbeid med næringsklyngene for norsk offshoreindustri, inviterer vi igjen teknologiselskap til å delta i Global Growth-programmet for det internasjonale energimarkedet i Houston. Vi ønsker å samle en gruppe ambisiøse bedrifter som tilbyr bærekraftige digitale løsninger og som har klare mål om å eksportere teknologi og løsninger til offshore industrien i Houston og ‘beyond’.

Eksportprogrammet består av forberedende kurs hjemme og samlinger i Houston, der det legges opp til møter med sentrale aktører i den internasjonale energiindustrien.

Store muligheter

Energiindustrien jobber kontinuerlig med sikkerhet og økte miljøkrav i offshore operasjoner. Dette for å beskytte arbeidere, lokalsamfunn og for å redusere miljøfotavtrykket. Olje- og gassforekomstene i Mexicogulfen har lavere karbonintensitet enn de fleste produserende regioner i verden, noe som også bidrar til å gjøre Mexicogulfen til et fremtidig attraktivt marked.

Houston som følge av bransjens økte ESG krav har i høye ambisjoner om å redusere karbonavtrykket og samtidig håndtere den økende kompleksiteten i energisystemene. Dette er faktorer som vil føre til stadig økte investeringer i digitalisering og løsninger for økt sikkerhet.

Det som gjør Houston spesielt interessant for norsk energiindustri er at Norge, gjennom tiår med samarbeid med regionen, har vist seg som en pålitelig leverandør av spesialisert og avansert offshore teknologi og har gjennom slike partnerskap også kunnet ta lederposisjoner internasjonalt. Denne kredibiliteten og tilstedeværelsen i Houston har gitt Innovasjon Norge tilgang til et sterkt næringsnettverk i regionen, noe som har vist seg avgjørende for at nye norske aktører får innpass i markedet.

Hva du får

Målet med programmet er at bedriften din skal bli bedre i stand til å forstå muligheter, hindringer og utfordringer i markedet noe som er avgjørende for å skalere gjennom eksport.

Programmet tar sikte på å bringe norsk kompetanse inn- og presentere nye løsninger og innovative ideer i markedet. Basert på identifiserte behov blant energiselskapene i regionen, vil vi gi en utvalgt gruppe norske bedrifter tilgang til unike arenaer for møter med sentrale aktører i markedet.

Gjennom deltakelse i Global Growth vil du få hjelp til å opprette dialog og med mulige kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter.

Hvem bør være med

Bedrifter med digitale løsninger rettet mot offshore industrien i Houston og omkringliggende områder. Høyt ambisjonsnivå, eksportstrategi forankret i styret, tilstrekkelige finansielle og kapasitetsmessige muskler for satsingen samt ressurser og evne til å skalere er sentrale utvalgskriterier.

Tidslinje

Søknadsfrist: 15. april 2022
Oppstart: Mai/juni 2022

Planlagte aktiviteter:

  1. Intervju med potensielle deltakere gjennomføres i samarbeid med aktuelle klynger.
  2. Forberedende samling i Norge med introduksjon til det internasjonale energimarkedet, kulturell forståelse, innføring til energiindustrien i Houston
  3. Første markedsbesøk: Møter med økosystemer og selskaper
  4. Digital eller fysisk «fot i bakken» i Norge
  5. Andre markedsbesøk: Møter med selskaper
  6. Avsluttende samling i Norge: Erfaringer og veien videre

Markedsbesøkene vil foregå til viktige aktører i Houston og Mexicogulfen. Dette kan også inkludere andre stater som Oklahoma og Louisiana. Geografisk fokus vil avgrenses basert på deltakerbedriftenes produkter, tjenester og behov.

Programmet vil også inkludere individuelle rådgivningstjenester (inntil 20 timer per bedrift) og jevnlige Teamsmøter med gjensidige oppdateringer.

Programmet vil utformes i tett samarbeid mellom aktuelle klynger og Innovasjon Norge i Houston og Norge.
Vi ser for oss å avgrense programmet mot et spesifikt markedssegment basert på hvilke bedrifter som melder interesse.

Deltakeravgift

70.000 norske kroner per bedrift

Ved spørsmål, ta kontakt:

Kari Anne Lien
Senior Rådgiver, Innovasjon Norge i Houston
E-post: kari.anne.lien@innovationnorway.no
Tel.: +1 346 804 0143

Søk om deltakelse her

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther