Skip to the content

Årsmøte i GCE Ocean Technology

22. April 2020, 15:00 - 16:00

Teams/Skype

Event registration is closed.

22
Apr

På vegne av styret kaller vi herved inn til ordinært Årsmøte i GCE Ocean Technology SA.

Hver partner- og medlemsorganisasjon har en stemme på årsmøtet. Fullmakt til stedfortreder kan gis dersom representant for partner eller medlem ikke kan stille på årsmøte.

Fullmakt gis enten til styrets leder, til stedfortreder fra egen organisasjon eller til en person fra en annen klyngeaktør som er tilstede og må gis på fullmaktsskjema innen frist for påmelding og sendes til Kjersti Boge Christensen.

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av 2 representanter til å signere årsmøteprotokollen
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd
5. Budsjett og kontingent for inneværende år; Kontingenter foreslås oppretthold uendret
6. Vedtektsendringer; Ingen forslag til vedtektsendring for GCE Ocean Technology SA
7. Honorar for styrets medlemmer i 2019: Honorar for styrets medlemmer og varamedlemmer foreslås opprettholdt uendret
8. Saker som styret eller medlemmer ønsker behandlet
9. Valg av
a) Styrets leder
b) Styremedlemmer og varamedlemmer
c) Valgkomité: Styrets innstilling til valgkomite.

Saker til pkt. 8, saker som styret eller medlemmene ønsker behandlet, bes innmeldt ved e-post til styrets leder, Jon Arve Sværen styreleder@gceocean.no eller jsvaeren2@onesubsea.slb.com, innen mandag 20. april.

Saksdokumenter

Senest 1 uke før Årsmøte vil du her kunne laste ned alle saksdokumenter:

Innkalling til Årsmøte
Fullmaktsskjema til stedfortreder
Styrets beretning og årsregnskap 2019 (digital signering).
Revisors beretning (digital signering).
Valgkomiteen sin innstilling til nytt styre
Styrets innstilling til ny valgkomite
GCE Ocean Technology Vedtekter
GCE Ocean Technology Årsrapport - bla funksjon
GCE Ocean Technology Årsrapport - PDF

Påmelding

På grunn av Covid-19 situasjonen vil Årsmøtet bli holdt digitalt. Lenke vil bli tilsendt i god tid. Meld deg på Årsmøte innen mandag 20. april kl. 12.00.

Coronavirus-oppdatering: Det er stor usikkerhet rundt hvordan koronaviruset (Covid-19) vil påvirke Norge de kommende ukene. Dette betyr at planene for arrangementene våre kan endre seg. GCE Ocean Technology sin hovedprioritet er at alle våre foredragsholdere og deltakere er trygge på våre arrangementer. Vi fortsetter å overvåke situasjonen nøye, og vil til enhver tid forholde oss til gjeldende retningslinjer fra Bergen kommune og Institutt for folkehelse (FHI) ved store arrangementer. Vi vil gjøre løpende risikovurderinger og gi nødvendige oppdateringer underveis. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, ikke nøl med å kontakte oss på post@gceocean.no.

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther